wso


Z ałącznik nr 1

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Szkole Podstawowej w Górce Duchownej

 

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. i Rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zmianami) oraz ustawy o systemie oświaty rozdział 3a i 3b – wg stanu prawnego obowiązującego w dniu 10.04.2015r.

 

§ 2.

CEL I ZAKRES

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

 1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

 1. wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według określonej skali i w przyjętych w szkole formach,

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z ustalonymi zasadami na podstawie obowiązującego prawa,

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 6 ust. 3 i § 7 ust. 3;

 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 3.

FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Wywiązanie się nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków wobec uczniów udokumentowane jest poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami podpisem w dzienniku.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 4.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 

 1. Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

 1. odpowiedź ustna,

 2. zadanie domowe,

 3. kartkówka (obejmuje treści z ostatniej lekcji i trwa nie dłużej niż 15 minut),

 4. sprawdzian (obejmuje trzy ostatnie tematy i trwa 1 godzinę lekcyjną lub krócej),

 5. praca klasowa (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

 6. test,

 7. referat,

 8. praca w grupach,

 9. praca samodzielna,

 10. praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, itp.,

 11. ćwiczenia praktyczne,

 12. aktywność na lekcjach.

2.  Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

 • obiektywizm,

 • indywidualizacja,

 • konsekwencja,

 • systematyczność,

 • jawność dla danego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Każda praca klasowa musi być zapowiedziana z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceniania i wymagań edukacyjnych, np. zasadami punktacji.

 3. Kartkówka z ostatniej lekcji lub kontrola samodzielnego zadania domowego nie musi być zapowiedziana.

 4. Sprawdzian musi być zapowiedziany.

 5. Termin oddawania prac pisemnych wynosi do 14 dni.

 6. Uczeń może być w każdym półroczu 2 razy lub 1 raz (gdy przedmiot jest 1 godzinę tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

 7. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po zobowiązaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

 8. Prawo do ulg w wyniku zgłoszenia nieprzygotowania zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.

 9. Prace domowe powinny być zadawane w zależności od potrzeb, z wyłączeniem ferii
  i przerw świątecznych.

 10. Prace domowe powinny być sprawdzane na bieżąco.

3.  Częstotliwość sprawdzania:

 1. Jednego dnia może się odbyć jedna praca klasowa.

 2. Prace klasowe z języka polskiego i matematyki nie mogą odbywać się w tym samym tygodniu.

 3. Jeśli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę śródroczną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 2-3 godz./tyg., ocenę śródroczną wystawiamy z co najmniej czterech ocen cząstkowych (w tym minimum z dwóch prac pisemnych), jeżeli przedmiot realizowany jest 4-5 godz./tyg. lub więcej, ocenę śródroczną wystawiamy z co najmniej pięciu ocen cząstkowych (w tym minimum z dwóch prac pisemnych), – z wyłączeniem w-f i religii, gdzie powyższe zasady ustala nauczyciel zajęć w przedmiotowym systemie nauczania.

4.  Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów:

 1. Po każdej pracy klasowej z j. polskiego i matematyki dokonuje się jej analizy i poprawy; z innych przedmiotów poprawę przeprowadza się w zależności od potrzeb zespołu klasowego.

 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych lub wyrównawczych.

 3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 4. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem zielonym, pozostałe kolorem czarnym lub niebieskim.

 5. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

§ 5.

OCENIANIE ROCZNE

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
 2. Każde półrocze kończy się klasyfikacją.
 3. Klasyfikacja roczna oparta jest o obie oceny klasyfikacyjne.
 4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów w poszczególnych zajęciach edukacyjnych i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażaniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania.
 5. Ocenę śródroczną i ocenę roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, inny upoważniony do tego przez dyrektora nauczyciel.
 6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca klasy ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną ucznia, a przynajmniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną o proponowanych ocenach lub braku podstaw do klasyfikacji (por. § 8 ust. 9 i § 9 ust. 8).

 

§ 6.

OCENIANIE BIEŻĄCE

 

 1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności i dotyczy wyłącznie uczniów klas IV-VI. Oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi, o ile zezwala na to prawo.
 2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 3. Oceny bieżące (jeżeli nie są ocenami opisowymi) śródroczne i roczne wyrażone są w stopniach wg skali:
 • niedostateczny (1),

 • dopuszczający (2),

 • dostateczny (3),

 • dobry (4),

 • bardzo dobry (5),

 • celujący (6).

 1. Ustala się następujące wymagania i kryteria dla poszczególnych stopni:

 

 1. stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności stanowiące znaczne poszerzenie i pogłębienie wymagań programu nauczania,

 • samodzielnie rozwiązuje trudne problemy,

 1. stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 • dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania,

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

 • jest samodzielny i kreatywny,

 1. stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania,

 • samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym,

 1. stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

 • posiada proste umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy typowe,

 1. stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 • posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego udziału
  w zajęciach szkolnych,

 • rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania,

 1. stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową i najważniejszych w uczeniu danego przedmiotu,

 • nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.

 1. Przy wystawianiu cyfrowych ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów
 2. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed zajęciami.

 

§7.

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając:

 

 1. samoocenę ucznia,

 2. opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,

 3. opinie nauczycieli i pracowników szkoły,

 4. uwagi odnotowane w zeszycie wychowawcy,

 5. frekwencję.

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
 • wzorowe (wz)

 • bardzo dobre (bdb)

 • dobre (db)

 • poprawne (pop)

 • nieodpowiednie (npd)

 • naganne (ngn)

 1. Ocenę:

 

 1. wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega regulaminów szkolnych,

 • w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem
  dla innych,

 • wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace nas rzecz klasy
  lub szkoły,

 • godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz,

 • jego zachowanie jest godne naśladowania,

 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

 1. bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia w stopniu bardzo dobrym wymagania szkoły w stosunku do swojego zachowania,

 • nie zawsze wykazuje własną inicjatywę,

 • nie podejmuje samodzielnie działań, które wyróżniałyby go w sposób szczegółowy wśród innych uczniów,

 • ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, dopuszcza się trzy spóźnienia.

 1. dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • pracuje na rzecz klasy i szkoły,

 • dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,

 • swoim zachowaniem daje dobry przykład,

 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się naprawić,

 • dba o zdrowie i higienę osobistą,

 • w razie nieobecności przynosi usprawiedliwienia,

 • ma nie więcej, niż 5 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej, niż 5 spóźnień.

 1. poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

 • nie zawsze wypełnia obowiązki szkolne,

 • odznacza się małą aktywnością społeczną,

 • bywa konfliktowy,

 • nie przejawia aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły,

 • ma nie więcej, niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej, niż 10 spóźnień.

 1. nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dopuścił się któregokolwiek z następujących uchybień:

 • dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,

 • utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych,

 • dewastuje mienie szkoły,

 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

 • w nieodpowiedni sposób zachowuje się w stosunku do osób spoza szkoły narażając tym samym ich dobre imię,

 • zachowuje się w sposób niezgodny z normami współżycia w stosunku do innych członków społeczności szkolnej i takie zachowanie powtarza się,

 • niestosownie zachowuje się w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób spoza szkoły,

 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną,

 • jest arogancki, niekulturalny, nietolerancyjny w stosunku do innych osób,

 • ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych, często się spóźnia.

 1. naganną otrzymuje uczeń, w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczy i profilaktycznym, a który w szczególności:

 • stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,

 • na terenie szkoły posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe,

 • rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka i zwierząt, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne,

 • świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób,

 • narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez zniesławienia, agresję lub prowokację,

 • opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 • w sposób jaskrawy łamie zarówno przepisy, jak i obyczaje regulujące życie szkoły,

 • jego zachowania budzą strach w społeczności szkolnej,

 • używa przemocy,

 • narusza bezpieczeństwo uczniów i szkoły,

 • dopuszcza się kradzieży, oszustw i innych czynów karalnych prawem.

Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje naganną ocenę zachowania, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

 3. rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

 4. uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna zatwierdza oceny zachowania po analizie przez jej członków. Wychowawca może dokonać zmiany oceny zachowania ucznia po dogłębnej analizie jego zachowania.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, należy uwzględnić specyfikę zachowań wynikającą z zaburzeń i odchyleń rozwojowych ucznia.
 5. Ocena zachowania powinna zawierać następujące treści:

 

 1. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia wynikające z obowiązku szkolnego, dbałość o prestiż i renomę szkoły, dbałość o mienie szkolne i publiczne,

 2. zaangażowanie w życie szkoły: wypełnianie obowiązków wynikających z organizacji życia szkolnego, czynny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

 3. kultura osobista (odpowiedni strój szkolny i fryzura – niefarbowane włosy, chłopcy bez kolczyków, skromna biżuteria, dbałość o kulturę słowa), respektowanie zasad współżycia społecznego (właściwa postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów), sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych, uczciwe postępowanie i reagowanie na wszelkie przejawy zła), dbałość o estetykę otoczenia, środowisko, w którym żyjemy.

 

 1. Przy wystawianiu oceny zachowania należy uwzględnić nieusprawiedliwione godziny nieobecności.
 2. Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę od dyrektora, nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna.
 3. Każdy uczeń klas IV-VI może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 8.

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW

O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Oceny nie są podawane na forum klasy, a jedynie do wiadomości samych zainteresowanych.

 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.

 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela przez okres jednego roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymywać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie, lub na wniosek rodziców – pisemnie. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności informacje:

 1. w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania określone przez nauczyciela (co udało mu się zrobić dobrze, gdzie popełnił błędy, w jaki sposób powinien je poprawić),

 2. w jaki sposób i nad czym uczeń powinien popracować, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

 3. w jakim terminie powinien poprawić pracę lub zgłosić się do odpowiedzi.

 1. Na początku roku szkolnego, do 15 września, nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej wg opracowanego kryterium.

 2. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach odbywających się minimum 4 razy w roku szkolnym.

 3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku.

 4. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) i odnotowuje to w dzienniku, a podpisany dokument przechowuje w teczce wychowawcy.

 5. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub rocznych (por. §5 ust. 8). Ostateczna ocena klasyfikacyjna może być inna niż przewidywana.

 6. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

 7. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (w czasie przerw lub po skończonych zajęciach nauczyciela) mogą odbywać się pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności.

 

§ 9.

WARUNKI I TRYB USTALANIA I POPRAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH I UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

 1. Wynikiem niekorzystnym jest ocena niedostateczna.

 2. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania oceny niedostatecznej lub poprawnej, uzyskanej z pracy klasowej, w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.

 3. Jeśli uczeń nie pisze pracy klasowej, testu lub sprawdzianu, bez względu na przyczyny, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 4. Jeśli uczeń nie przystąpi w ustalonym terminie do pracy klasowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 5. Poprawioną ocenę odnotowuje się w dzienniku obok oceny poprawianej (pod uwagę bierze się ocenę wyższą).

 6. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną.

 7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować wychowawcę, a za jego pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych (informacje przekazuje rodzicom nauczyciel proponujący ocenę niedostateczną, przekazanie informacji odnotowuje w dzienniku).

 8. Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń ma prawo znać przewidywane oceny z wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ewentualne wymagania na ocenę wyższą od przewidywanej (por. § 5 ust. 8 i § 8 ust. 9) .

 9. Uczeń ma prawo do próby poprawy oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień, nie później jednak niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 10. Uczeń zgłasza chęć poprawy zaproponowanej oceny nauczycielowi zajęć edukacyjnych.

 11. Warunki i możliwości oraz czas podwyższenia oceny określa nauczyciel uczący danego przedmiotu, o czym powiadamia ucznia.

 12. Aby poprawić ocenę roczną, uczeń musi napisać pracę obejmującą zakres materiału z całego roku szkolnego. Pracę ucznia ocenia nauczyciel odpowiednich zajęć. Sprawdzian podwyższający ocenę z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

§ 10.

TRYB UBIEGANIA SIĘ O WYŻSZĄ, NIŻ PRZEWIDYWANA,

ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANIA

 

 1. O wyższą ocenę zachowania może ubiegać się uczeń spełniający warunki w proporcjach odpowiadających ocenie, o którą się ubiega, określonych w statucie:

 1. nieobecności usprawiedliwione w granicach limitu godzin nieusprawiedliwionych na żądaną ocenę

 2. liczba spóźnień – wg limitów (par.7),

 3. pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,

 4. aktywność na zajęciach edukacyjnych,

 5. zaangażowanie w życie społeczne klasy i szkoły.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej, którą rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do oceny przewidywanej w ciągu 7 dni po powzięciu o niej informacji.

 4. Wychowawca sprawdza, czy uczeń spełnia warunki umożliwiające mu ubieganie się o podwyższenie oceny.

 5. Po uzyskaniu akceptacji uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem o umożliwienie podwyższenia tej oceny.

 6. Dyrektor ustala termin posiedzenia komisji, która analizuje treść uzasadnienia oraz przeprowadza rozmowę z uczniem w celu weryfikacji oceny.

 7. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły,

 • wychowawca klasy,

 • pedagog szkolny,

 • przedstawiciele zespołu nauczycieli uczących ucznia,

 • przewodniczący klasy.

 1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie oceny zachowania ucznia.

 

§ 11.

KLASYFIKACJA

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

 1. pierwsze półrocze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia. Jeśli w tym czasie wypadają ferie zimowe, półrocze kończy się w piątek przed feriami;

 2. drugie półrocze trwa od dnia 1 lutego do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w czerwcu. Jeśli dzień 1 lutego wypada w czasie ferii, drugie półrocze rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu ferii zimowych.

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

 1. śródroczna – za I półrocze w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I półrocza,

 2. roczna – w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych (wg skali określonej w WSO) oraz ustaleniu oceny zachowania.

 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 3. Oceny roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

 4. Oceny klasyfikacyjne i ocena zachowania wystawione zgodnie z ustalonym WSO nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej w WSO w § 6. Oceny bieżące wyraża się w stopniach lub stosuje się oceny opisowe, o ile pozwala na to prawo.

 6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 7. W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 8. Klasyfikacja roczna w kl. I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie opisowej.

 9. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 8, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 11. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy następnej.

 12. Ocena z religii jest wystawiana według skali przyjętej w WSO i wlicza się do średniej ocen.

 13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 14. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

 15. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i/ lub zajęć komputerowych.

 16. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i/ lub zajęć komputerowych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i/ lub zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, ”zwolniona”.

 18. W razie dłuższej nieobecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy i braku ocen śródrocznych lub rocznych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do wystawienia tych ocen w oparciu o istniejącą dokumentację.

 19. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym programie nauczania w danym roku szkolnym.

 

§ 12.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

 1. realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

 2. spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej.

 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3. Uczeń, o którym mowa w ust. 3 pkt b nie zdaje egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie ustala się mu oceny z zachowania. Z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń ten zdaje egzaminy w ramach podstawy programowej.

 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego i zakres z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.

 6. Dla ucznia, o którym mowa w par. 12 ust. 3 pkt b, dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.

 7. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli obecnych na egzaminie,

 2. termin egzaminu,

 3. pytania (zadania) egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 2. W czasie egzaminu mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów.

 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 13.

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ZACHOWANIA

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

 

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

 

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy
 2. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 3. przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach, które zostaną wydane na podstawie art. 44zb Ustawy o systemie oświaty, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.
 3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania (pytania) sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z prac komisji sporządza się protokół zawie rający w szczególności:

 

 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust.8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1—11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna

 

§ 14.

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę negatywną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator,
  a zatwierdza je dyrektor szkoły.

 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodnie z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.

 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§15.

PROMOCJA UCZNIÓW

 

 

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem par. 7 ust. 5 pkt c, d. oraz par. 14 ust. 12.

 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 5. Uczeń kończy szkołę podstawową:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 7. pkt 5.c i d.

 2. przystąpił do sprawdzianu (par. 16).

 

 1. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 2. Uczniowie klas IV – VI, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymują świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
  do średniej ocen, o której mowa w pkt 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane
  z tych zajęć.

 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 5. Uczniowie klasy VI kończący szkołę podstawową ze średnią ocen 5.00 z zajęć obowiązkowych oraz wzorowym zachowaniem uzyskują list pochwalny skierowany do rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 16.

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.

 2. W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian określony w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej sprawdzianem.

 3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 4. Wynikli sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 5. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4, dyrektor szkoły przekazuje w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych uczniowi, a w przypadku nieobecności – jego rodzicom (prawnym opiekunom) za poświadczeniem odbioru.

 6. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły.

 7. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 8. Sprawdzian trwa: część pierwsza 80 minut, część druga 45 min.

 9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 10. Opinię, o której mowa w pkt. 9, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 11. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 12. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 14. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

 15. Szczegółowe procedury związane ze sprawdzianem zawarte są w odrębnych przepisach CKE.

 

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczeń uczestniczący w konkursach i zawodach międzyszkolnych jest zwolniony z zajęć edukacyjnych w dniu konkursu, zwolniony jest również z odpytywania w dniu następnym z przedmiotów, z których zajęcia odbywały się w dniu konkursu lub zawodów. Sprawa nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów.
 2. Wszelkie sytuacje konfliktowe wynikające z odmiennej interpretacji WSO rozwiązywane są na drodze mediacji.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć ucznia znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania.

 4. Korzystanie z niedozwolonych pomocy czy też podpowiadanie na sprawdzianie pisemnym dyskwalifikuje ucznia i jest równoznaczne z przyznaniem mu 0 punktów, czyli otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 5. Wszelkie formy pisemne weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia powinny być sprawdzone i udostępnione uczniowi przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

 6. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym oceniany jest z zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującym WSO ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb wynikających z ogólnego stanu zdrowia, występujących dysfunkcji i niepełnosprawności zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno– pedagogicznej.

 7. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego. Zaproponowane zmiany muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

 8. Po zakończeniu klasyfikacji rocznej i dokonaniu analizy wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji proponuje się nowelizację, jeśli zaistniały zmiany w prawie oświatowym lub wymaga tego dobro ucznia.