Historia szkoły


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRCE DUCHOWNEJBojanowski

Początki szkoły w Górce Duchownej są trudne do ustalenia, ponieważ kronika szkolna zaginęła. Istnieje jeszcze budynek, w którym była szkoła i obecnie mieści się w nim przedszkole. Z publikacji Pana Franciszka Grysa „Górka Duchowna – w służbie Bogu i Ojczyźnie” można wyczytać, że nauczycielem w roku 1861 był pan Opierzyński. Prawdopodobnie jego następcą był Bolesław Płóciniak, który uczył do około 1918 roku, a po nim funkcję tę objął Wincenty Ziemkowski. Pierwsze dostępne zapiski można znaleźć w książce protokólarnej szkoły katolickiej z dnia 28 października 1923 roku, kiedy nauczycielem i jednocześnie przewodniczącym Rady Szkolnej był Jan Apolinarski.
Natomiast zapis w książce protokólarnej z dnia 9 października 1927 roku podaje już nazwę Szkoła Powszechna w Górce Duchownej – 1- klasowa, 4- oddziałowa. Uczęszczało do niej około 30 dzieci z Górki Duchownej, Sierpowa, Ratowic i Ludwipola. Funkcję kierownika po Janie Apolinarskim objął Kazimierz Jokiel, który pełnił ją do wybuchu II wojny światowej. Oto zdjęcie braci szkolnej wraz z nauczycielem Ludwikiem Poprawskim z roku 1931.

 

Podczas wojny Niemcy otworzyli szkołę dla dzieci niemieckich ( 12 II 1942 r. ), a krótko przed końcem wojny dla dzieci polskich w języku niemieckim w byłej karczmie.
Historia powojennej szkoły w Górce Duchownej rozpoczyna się bardzo wcześnie. W kronice szkolnej czytamy: ” W dniu 9 III 1945 roku zgłosił się w Inspektoracie Szkolnym w Lesznie przybyły z wysiedlenia z Tarnowa, były kierownik szkoły w Pasierbach powiat gostyński Florian Kaczmarek prosząc urzędujących jako: inspektor szkolny Ob. Rosechowicza i podinspektora Jana Rutkowiaka o stanowisko kierownika szkoły. Po rozpatrzeniu listy posad i krótkiej konferencji nadał mu Inspektorat Szkolny posadę samoistnego nauczyciela w Górce Duchownej pow. Leszno, wręczając mu równocześnie tymczasową nominację na tę posadę.
Na pożyczonym przez obywatela podinspektora szkolnego rowerze pędził nauczyciel Kaczmarek wśród szarugi wiosennej na nową posadę, aby jak najwcześniej zobaczyć swój nowy warsztat pracy, swą nową kuźnię charakterów polskich dla nowej Demokratycznej Polski. Deszcz padał coraz gęstszy a droga od Lipna do Górki stawała się coraz gorszą, pełną błota niemożliwą do jazdy na rowerze. Toteż większość tej drogi trzeba było przebyć pieszo z rowerem na ramieniu nie po drodze ale po rowach. Przy tym wszystkim przejście przeszkadzały rowy strzeleckie poprzekopywane w poprzek drogi. Zaraz wtenczas rodziła się myśl, aby kiedyś, za wszelką cenę połączyć drogę bitą Lipno – gmina z Górką Duchowną. Wszystko to nie przerażało polskiego nauczyciela bo tak jak on, tysiące nauczycieli polskich podążało na swoje ciężkie i niewdzięczne a jak chwalebne, pożyteczne i konieczne stanowiska. Podążał z tym młodzieńczym i radosnym zapałem, aby po kilku latach męki wygnańczej, rozłąki ze szkołą polską iść siać ziarno życia polskiego ducha w zaniedbane i często zachwaszczone przez wroga serca polskie.
Na początku wsi przez zewnętrzny wygląd poznał nauczyciel Kaczmarek szkołę swoją kuźnię pracy. Według zewnętrznego wyglądu sam budynek jak i jego otoczenie robiły miłe wrażenie. Toteż natychmiast udał się do miejscowego sołtysa Ob. Jagodzińskiego Wojciecha, którego zastał w progu wychodzącego. Po krótkich informacjach udali się oboje do szkoły. Jakież jednak smutne uczucie wstąpiło w serce nauczyciela, przed chwilą rozpromienione radością, gdy otworzyły się drzwi budynku szkolnego. Mebli było wprawdzie stosunkowo dużo, ale wszystkie drzwi pootwierane a w każdym pokoju niemożliwe kupy papierów, kartonów, drobiazgów i śmieci. Cały budynek był obrabowany przez nieznanych.
Powoli rozpoczęło się porządkowanie szkoły, w czym pomagał miejscowy sołtys Ob. Jagodziński Wojciech, będąc życzliwie od pierwszej chwili ustosunkowany do szkoły i nauczyciela, udzielając nauczycielowi pierwszych informacji i pomocy materialnej.
Sposobem na miejscu praktycznym uwiadomiono rodziców i dzieci tutejszego obwodu szkolnego o rozpoczęciu się nauki w tutejszej szkole w dniu 14 III 1945 roku. Ponieważ na miejscu nie było jeszcze ks. proboszcza, nie można było rozpocząć jak zwykle nauki nabożeństwem. Do szkoły stawiło się 25 dzieci w różnym wieku, które zapisano do tutejszej szkoły.
Jakież były twarze rozradowane, gdy polskie dzieci mogły się zetknąć z polskim nauczycielem, który rozmawiał do nich w polskim języku, a one mogły go słuchać bez żadnego lęku. Niektóre najstarsze pamiętały takiego swego polskiego nauczyciela, ale większa część albo wcale nie uczęszczała do szkoły, albo też coś pamięta z pierwszych miesięcy okupacji. Poziom umysłowy był różny. Toteż pierwsze dni poświęcono na badanie stanu duchowego i poziomu umysłowego dzieci. Okazało się, że większość dzieci nie zna liter wcale. Mniejsza część znała niektóre litery, ale pisała znakami niemieckimi. Dzieci podzielono więc na trzy grupy. I – grupa dzieci siedmioletnie i nie znające liter, II – starsze znające kilka liter, III – najstarsze lub umiejące przeczytać wyrazy. W miarę ćwiczeń w pisaniu i czytaniu rozpoczęto dzieci dzielić na klasy.”
Od dnia 22 października 1945 roku na polecenie Inspektoratu Lokalnego Leszczyńskiego przygotowano sale lekcyjne w pałacu w Górce Duchownej i tam rozpoczęto naukę. Do obwodu tutejszej szkoły zbiorczej uczęszczały dzieci z Radomicka, Targowiska, Żakowa, Sulejewa i Górki Duchownej. Wraz z nowym rokiem szkolnym 1946/47 przyłączono do tutejszego obwodu szkolnego osiedle Pustopole a liczba dzieci wynosiła 98. Wszystkie dzieci podzielono na 6 klas z trzema etatami nauczycielskimi ( Florian Kaczmarek, Marian Niedźwiedziński, Marian Ciachowski ).
Równocześnie z rozwojem tutejszej szkoły jako zbiorczej pomyślano o przygotowaniu odpowiedniej podbudowy dla szkoły powszechnej w postaci przedszkola. Od 1 maja 1946 roku zaczyna funkcjonować przedszkole.
Z nowym rokiem szkolnym 1947/48 szkoła w Górce Duchownej osiągnęła stopień pełnej 7- klasowej szkoły zbiorczej, do której uczęszczały dzieci z wcześniej wymienionych wsi. Rok szkolny 1948/49 wprowadził zmiany. W związku z otwarciem szkoły w Sulejewie dzieci z tej wsi oraz rejonu Pustego Pola przekazano do szkoły w Sulejewie. W roku szkolnym 1955/56 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, którym został Józef Kuźniak. Siedmioklasowa szkoła miała 4 oddziały. Klasy I i II, III i IV, V i VI uczyły się łącznie, natomiast klasa VII tworzyła samodzielny oddział.
Historyczną chwilą dla szkoły był moment jej zelektryfikowania , a miało to miejsce 5 sierpnia 1957 roku. W nowym roku szkolnym 1957/58 dokonana została ponowna zmiana kierownika szkoły i został nim na okres jednego roku Stanisław Leń. Po nim w r. szk. 1958/59 kierownicze stanowisko objął Marian Ciachowski.
W okresie wakacji letnich w 1959 roku uruchomiono w szkole wodę bieżącą, co było również istotnym wydarzeniem w dziejach szkoły. Od roku szkolnego 1966/67 nastąpiła pełna realizacja reformy szkolnej w szkolnictwie podstawowym. Pierwsi absolwenci ukończyli ósmą klasę. Od tego momentu do r. szk. 1973/74 szkoła w Górce Duchownej była szkołą ośmioklasową. W roku szk. 1974/75 nastąpiła reorganizacja i powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Lipnie. W szkole w Górce Duchownej pozostały klasy I – VI, a uczniowie klas VII i VIII dojeżdżali do szkoły w Lipnie. W następnym roku szkolnym pozostało w Górce Duchownej tylko pięć klas.
Z dniem 1 września 1982 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Emerytowany kierownik Marian Ciachowski przekazał pełnioną dotychczas funkcję nauczycielce tutejszej szkoły Krystynie Walkowiak. Również pomniejszono stopień organizacyjny szkoły. Uczyły się tutaj tylko klasy I – IV a uczniowie pozostałych klas dojeżdżali do Lipna. W trakcie roku szkolnego z powodu zagęszczenia w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lipinie zapadła decyzja cofnięcia do SP w Górce Duchownej uczniów klasy piątej. Pani Krystyna Walkowiak pełniła funkcję dyrektora do końca sierpnia 1996 roku i z początkiem nowego roku szkolnego odeszła na emeryturę po 30 latach pracy w zawodzie nauczyciela. Od 1 września 1996 roku stanowisko dyrektora tutejszej szkoły objęła Bernadeta Jędrzejewska nauczycielka nauczania zintegrowanego w tej szkole z 11- letnim stażem pracy, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
W związku z reformą ustroju szkolnego i dzięki usilnym staraniom dyrektora szkoły uchwałą Rady Gminy Lipno Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej o strukturze organizacyjnej klas I – V została przekształcona z dniem 1 IX 1999 r. w sześcioletnią szkołę podstawową.
W szkole nieustannie prowadzone są starania i prace służące polepszeniu i unowocześnieniu warunków pracy i nauki uczniów. Zaadaptowano pomieszczenia w piwnicy na sanitariaty dla uczniów, wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę. Dzięki pomocy finansowej organu prowadzącego wyremontowano pomieszczenie na pracownię komputerową, która została wyposażona w sprzęt zakupiony ze środków finansowych gminy. Sporządzono plan rozwoju SP w Górce Duchownej, w którym ujęto działania jakie należy podjąć, aby w dalszym ciągu polepszać bazę techniczno – materialną. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną, nieustannie się doskonalącą kadrę pedagogiczną, dzięki czemu uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce.

 

Źródło: https://sites.google.com/site/spgorkaduch/historia-szkoly

Od pierwszego września 2015 szkoła jest prowadzona przez Fundację Świetej Siostry Faustyny.